เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
date_range ประวัติ
ประวัติ เทศบาลเลิงนกทา
เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเลิงนกทา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 95 เล่ม 73 ตอนที่ 99 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเลิงนกทา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545

เทศบาลตำบลเลิงนกทาcheck_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ " เลิงนกทาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษาก้าวไกล " จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา * การคมนาคมสะดวก * ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอ และทั่วถึง * การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล *ประชาชนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น *ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง *การศึกษาของเด็ก และเยาวชนได้มาตรฐาน *ประชาชนมีสุขภาพดี *ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดมลพิษ *ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน *เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น *ศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุง

เทศบาลตำบลเลิงนกทาcheck_circle พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
-เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนา ดังนี้ ภารกิจหลัก พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจท้องถิ่น พันธกิจที่ 2 การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และ การปกครอง พันธกิจที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี พันธกิจที 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับ กับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมือง ให้เป็นเครื่องมือชี้นำ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม ่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้ง หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

เทศบาลตำบลเลิงนกทา
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพรหมวิหาร

วัดพรหมวิหาร เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ใน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา โดดเด่นด้วย องค์พระใหญ่ สีทองอร่าม ตั้งอยู่ในบริเวณกว้าง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล มีอุโบสถโบราณอยู่ภายในวัด รวมไปถึงที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่วิจิตรงดงามนี้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอเลิงนกทา สามารถเข้ามากราบสักการะเพิ่มความเป็นสิริมงคล เป็นที่เที่ยวของอำเภอเลิงนกทา ซึ่งขนาดขององค์พระหน้าตักกว้าง 13 เมตร (26 ศอก) สูง 28 เมตร ภายในวัดก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ เช่น นาคราช 6 เศียร ฆ้องใหญ่ เจดีย์ต่างๆ มีการตกแต่งด้วยความประณีตและงดงาม เป็นวัดที่โดดเด่นมากจริงๆ มองเห็นองค์พระใหญ่ ได้แบบชัดเจน
รอปรับปรุง

วัดศรีบุญเรือง


นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
local_cafe ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219