เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box บุคลากร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
นายศาสตรพงษ์ กองศรีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
นางสาวศิริ ศรีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางอรวรรณ แก่นสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายขวัญ จึงจิรโรจน์
ครูชำนาญการ
นางชุติกาญจน์ สระบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชฎา อุ่นรัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหนึ่งฤทัย อรุณรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดาวนภา ดีที่สุด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ดำเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกำพล เหง้าปูน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอริสรา ไลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภยาลักษณ์ ศรีลาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรักชนัน ใจใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา บุตรอำคา
ครูชำนาญการ
นางพรสวรรค์ กิตติลาภ
ครูชำนาญการ
นางสุธาสินี ทองน้อย
ครูชำนาญการ
นางสาวกชพร เสนสร
ครูชำนาญการ
นางสาวกฤติกา จันทร์ใด
ครูชำนาญการ
นายวีรฤทธิ์ พรมตัน
ครูชำนาญการ
นางสาวประดับ ทุมวิเศษ
ครูชำนาญการ
นายเอกพล ศรีบาง
ครู ชำนาญการ
นายวรเชษฐ์ แก่นวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางวิภาพร สมบัติหล้า
ครู
นางมาลินี ไขแสง
ครู
นางสาวชุติมา งามสาย
ครู
นางสาววาสนา เวียงคำ
ครู
นางสาวอรปรียา ไชยสัจ
ครู
นางสาวจารุวัลย์ คนซื่อ
ครูผู้ช่วย
นายปราโมทย์ สีมาตย์จันทร์
ครู
โทร : 0894220754
นายสะเตส บุญกัณฑ์
ลูกจ้างประจำ
นางกชณิชา จันทราศรี
ผู้ช่วยครู
นายนภเกตน์ ดำเนิน
ผู้ช่วยครู
นางกานชนก ใจสว่าง
ผู้ช่วยครู
นางสาวชมพูนุช ผิวเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายเจนณรงค์ มาประจวบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทภา วรนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเริงกิจ งอกนาเสียว
นักการภารโรง
น.ส. สุกัญญา มณีบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสาวิตรี เชื้อขม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวัชระพล บุญกัณฑ์
คนงานทั่วไป
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 70
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219