เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายอุทัย บุญตา
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ สามารถ
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมคิด ชาเสน
พนักงานประจำรถขยะ
นายกิตติราช จันทะวัตร์
พนักงานประจำรถขยะ
นางวิไลวรรณ ชาลีเปรี่ยม
คนงานทั่วไป
นายจำรัส ไตรจิตร์
คนงานทั่วไป
นายรัศมี พิมพ์หาญ
คนงานทั่วไป
นายตะวัน ไชยสัจ
คนงานทั่วไป