ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง