ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้น คสล.และรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งถังดักไขมันหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง