เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder 1.ประเภทบริหารท้องถิ่น
insert_drive_file 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder 2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
insert_drive_file 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder 3.ประเภทวิชาการ
insert_drive_file 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder 4.ประเภททั่วไป
insert_drive_file 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file 4202 เจ้าพนักงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52