เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
check_circle พันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
-เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนา ดังนี้ ภารกิจหลัก พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจท้องถิ่น พันธกิจที่ 2 การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และ การปกครอง พันธกิจที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญา พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี พันธกิจที 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับ กับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมือง ให้เป็นเครื่องมือชี้นำ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม ่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้ง หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ
เทศบาลตำบลเลิงนกทานายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219