เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box บุคลากร กองช่าง
นายเสรี ขันตี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเจนวิทย์ บุญกิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพนมพร แสงนาค
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประสาร บันลือ
คนสวน
นายไพศาล บรรลือ
คนสวน
นายบุญโด้น ทุมเสน
คนสวน
นางสาวอรชร ขาวทรงธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคณะชัย สมคะเณย์
พนักงานจ้างเหมา