เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ " เลิงนกทาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษาก้าวไกล " จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา * การคมนาคมสะดวก * ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอ และทั่วถึง * การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล *ประชาชนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น *ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง *การศึกษาของเด็ก และเยาวชนได้มาตรฐาน *ประชาชนมีสุขภาพดี *ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดมลพิษ *ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน *เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น *ศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุง
เทศบาลตำบลเลิงนกทา


นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9691
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910