เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
date_range ประวัติ
ประวัติ เทศบาลเลิงนกทา
เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเลิงนกทา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 95 เล่ม 73 ตอนที่ 99 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเลิงนกทา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545
เทศบาลตำบลเลิงนกทา