เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอภิชา พงษ์แสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 064-789 3556
นายพยอม บุญคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 045-782 019
นายวิจิตร ศรีมันตะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 081-393 8331
นายชำนาญกิจ สุทธ์พัฒนกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 087-434 1701
account_box สภาเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายกิตติศักดิ์ พิศวง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางณัฐชยา จารุสันต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางไพบูลย์ อักษรพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบัญญัติ กองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกรกนก เดชเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวมยุรี สายสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางลำดวน สิทธิผล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนพัฒน์ โลหะปัตย์
สมาชิกสภเทศบาล
นางลัดดาวัลย์ ธาตุทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชิดชาญ นิพรรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมพล วรกา
สมาชิกสภาเทศบาล
account_box ปลัด/ผอ./ฝ่าย
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
โทร : 087-758-2277
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
โทร : 087-758-2277
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 092-554-9779
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-159-5369
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 087-758-2277
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-260-4084
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-260-4084
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 097-935-8654
นางสุพรรณี โรจนบุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 098-097-4705
นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 088-126-5901
account_box บุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายโชคชัย นิลไชย
นิติกร ชำนาญการ
นางรินทร์จง แสงนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
พันจ่าเอกธนวรรธน์ ราชชิต
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ กองดวง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนพร วรรณชาติ
นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางจตุรพร ศุุภาสร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเสาวพิศ อรุณศิลป์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
-(ว่าง)-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประวิช กุมารสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายวันชัย สุทธิมาตย์
พนักงานดับเพลิง
นายสวัสดิ์ สามารถ
ยาม
นายไชยรัตน์ ศรีจันทร์
ยาม
นางสาวศิรินรักษ์ บุญจักษุ
คนงานทั่วไป
นายอนุสรณ์ ศรีสุพรรณ
พนักงานวิทยุ
account_box บุคลากร กองคลัง
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพรรณี โรจนบุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางปนิดา จันทร์เรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวยุมรี ศรีสุรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอุบลรัตน์ วิสาการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
account_box บุคลากร กองช่าง
นายเสรี ขันตี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเจนวิทย์ บุญกิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพนมพร แสงนาค
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประสาร บันลือ
คนสวน
นายไพศาล บรรลือ
คนสวน
นายบุญโด้น ทุมเสน
คนสวน
นางสาวอรชร ขาวทรงธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคณะชัย สมคะเณย์
พนักงานจ้างเหมา
account_box บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอุทัย บุญตา
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ สามารถ
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมคิด ชาเสน
พนักงานประจำรถขยะ
นายกิตติราช จันทะวัตร์
พนักงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายจำรัส ไตรจิตร์
คนงานทั่วไป
นายรัศมี พิมพ์หาญ
คนงานทั่วไป
นายตะวัน ไชยสัจ
คนงานทั่วไป
account_box บุคลากร กองการศึกษา
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายจักรี พิลาทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พันธเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพูนศักดิ์ สามารถ
คนงานทั่วไป
account_box บุคลากร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
นายศาสตรพงษ์ กองศรีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
นางสาวศิริ ศรีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางอรวรรณ แก่นสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศักดาเดช แสงทองเวหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติกาญจน์ สระบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชฎา อุ่นรัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหนึ่งฤทัย อรุณรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดาวนภา ดีที่สุด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ดำเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกำพล เหง้าปูน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอริสรา ไลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภยาลักษณ์ ศรีลาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรักชนัน ใจใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา บุตรอำคา
ครูชำนาญการ
นางพรสวรรค์ กิตติลาภ
ครูชำนาญการ
นางสาวอริสา ศรีมันตะ
ครูชำนาญการ
นางสาวกชพร เสนสร
ครูชำนาญการ
นางสาวกฤติกา จันทร์ใด
ครูชำนาญการ
นายวีรฤทธิ์ พรมตัน
ครูชำนาญการ
นางสาวประดับ ทุมวิเศษ
ครูชำนาญการ
นายเอกพล ศรีบาง
ครู ชำนาญการ
นายวรเชษฐ์ แก่นวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางวิภาพร สมบัติหล้า
ครู
นางมาลินี ไขแสง
ครู
นางสาวชุติมา งามสาย
ครู
นางสาววาสนา เวียงคำ
ครู
นางสาวอรปรียา ไชยสัจ
ครู
นางสาวจารุวัลย์ คนซื่อ
ครูผู้ช่วย
นายปราโมทย์ สีมาตย์จันทร์
ครู
โทร : 0894220754
นายสะเตส บุญกัณฑ์
ลูกจ้างประจำ
นางกชณิชา จันทราศรี
ผู้ช่วยครู
นายนภเกตน์ ดำเนิน
ผู้ช่วยครู
นางกานชนก ใจสว่าง
ผู้ช่วยครู
นางสาวชมพูนุช ผิวเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายเจนณรงค์ มาประจวบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทภา วรนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเริงกิจ งอกนาเสียว
นักการภารโรง
น.ส. สุกัญญา มณีบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปาริชาติ สีมาตย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางธนิสร ธนาคุณ
ครู ชำนาญการ (หัวหน้าสถานศึกษา)
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปัตตานี สมคะเณย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
account_box บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219