เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
school กฎหมาย / ระเบียบ
insert_drive_file พ.ร.บ.-การศึกษาแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญากาแพทย์แผนไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219