เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
picture_as_pdf ดาวโหลดแบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ
insert_drive_file คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คำขอใบรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คำขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คำขอต่ออายุ ใบอนุาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คำร้องขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดููเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอเช่า/ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ขอใช้หอประชุม/สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมููลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลเลิงนกทาเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ตอบสนองความต้องการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ดาวโหลดแบบคำร้องขอเข้าตรวจดู / ขอเอกสาร เทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219