เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder เอกสาร / รายงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เลิงนกทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาล ตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ของเทศบาลตำบลเลิงนกทา พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1