เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
camera_alt ภาพกิจกรรมกองการศึกษา
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเลิงนกทา
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองการศึกษา ออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดสรรทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแล รักษา บูรณะศาสนสถาน ศิลปกรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ การจัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 2. งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา การกำหนดแผนและจัดทำการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน งานการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาล ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา การขออนุญาตใช้สถานที่ อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ งานสำรวจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 3. งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) อายุ 3 – 5 ขวบ การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ ความประพฤติ และความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานแผนการรับเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุที่กำหนด งานส่งเสริมสุขภาพอานมัยเด็ก งานส่งเสริมและพัฒนาครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) การจัดทำแผนงานขอรับเงินอุดหนุนประจำปีและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 4. งานโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานข้อมูลสถิติสารสนเทศเกี่ยวกับงานโรงเรียน งานวางแผนการรับนักเรียนตามเกณฑ์อายุที่กำหนด งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน การจัดทำแผนงานโรงเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนประจำปี งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งานติดตามและตรวจสอบสภาพห้องเรียน อาคารประกอบและพื้นที่ภายในโรงเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) งานจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุทางการศึกษา งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับกับโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 74
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219