เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
check_circle นโยบายผู้บริหาร
นโยบายการบริหาร
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน 1.2 มุ่งเน้นสร้างเสริมการความสะดวกสะบายในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนา ถนน ซอย และทางเท้า ในเขตเทศบาล ให้มีสภาพดี และได้มาตรฐาน 2. ด้านเศรษฐกิจ -พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้ 2.1 มุ่งส่งเสริม การพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริม อาชีพระยะสั้นต่างๆ กับประชาชน 2.2 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม ศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว และ ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีการ กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น 3.ด้านสังคม -พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเต็มที่ทั้งด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้ 3.1 ส่งเสริมการศึกษา พัฒนากีฬา และรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 3.2 ส่งเสริมการสาธารณสุข และการอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานมัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนและครอบครัว 3.3 ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต เพื่อเอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 4.1 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ของเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความเป็นระบบ ระเบียบ สวยงาม สะอาด 4.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของฃุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ 4.3 สนับสนุนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้รักที่อยู่อาศัย และส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.ด้านการเมืองการบริหาร -พัฒนาการเมืองการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน- เทศบาล และพนักงานจ้างในการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ เกิดความพึ่งพอใจ โดยยึกหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ นโยบายของจังหวัดยโสธร เพื่องสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 5.2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการบริหารงานที่กระชับ 5.3 ประสานภาครัฐ เอกชน และ ส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร และ ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานในองค์กร 5.4 เสริมสร้าง และดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินชองประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้น มาตรการป้องกัน แก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และ ภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารแนบ :


เทศบาลตำบลเลิงนกทานายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 66
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219