เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำเซบาย - ลำห้วยจาน - ลำห้วยแดง 2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล -อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ จำนวน 2 คน พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 10 คน พนักงานดูแลความสะอาดที่สาธารณะ จำนวน 21 คน 3.ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย -ถังพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จำนวน 200 ใบ -ถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 240 ใบ -ถังยางรถยนต์ จำนวน 20 ใบ 3.ปัญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย -มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น -ยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของประชาชน 4.ระบบกำจัดขยะมูลฝอย -พื้นที่กำจัด(ฝังกลบ) จำนวน 17.1 ไร่ -อยู่ห่างจากเทศบาล ระยะทาง 3 กิโลเมตร -ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยแล้ว จำนวน 4 ไร่ -เหลือพื้นที่ในกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 13.1 ไร่
เทศบาลตำบลเลิงนกทา