เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward การศึกษา
ข้อมูลการศึกษา
-ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อ่านออก เขียนได้ สามารถแยกระดับการศึกษาได้ 2 ระดับ คือ 1.ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 1.1 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (ระดับอนุบาล 2-3) 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร (ระดับปฐมวัย 2-5 ขวบ) 2. ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 - จำนวนห้องเรียน 24 ห้องเรียน - จำนวนนักเรียน 492 คน (่ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร