เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมประเพณี
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เทศบาลได้กำหนดให้การจัดงานประเพณีต่างๆ ดังนี้ - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งกำหนดจัดงานทุกปี โดยเทศบาลร่วมกับพ่อค้า ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร - ประเพณีบุญเบิกบ้าน ซึ่งเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ สวดสะเดาะเพื่อความเป็นศิริมงคล กับผู้คนในชุมชน - ประเพณีบุญคูณลานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ร่วมกับ อำเภอเลิงนกทา เป็นกิจกรรมเพื่อทำบุญสู่ขวัญข้าว ทำบุญเลี้ยงพระ ออกร้าน จัดแสดงสินค้าพื้นฐาน การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนเลิงนกทา - ประเพณีบวงสรวงปู่ตาฟ้าระงุม ซึ่งเป็นการบวงสรวง และร่ายรำเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล - ประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน 4 ของทุกปี ประกอบด้วยการเทศน์มหาชาติ ขบวนแห่พระเวสันดร และบริวาร - ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ซึ่ง กำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน ของทุกปี - ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งได้กำหนดให้มีขึ้น ในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี โดย ประชาชนในแต่ละคุ้ม แต่ละชุมชนต่างๆ ร่วมกับ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ จะร่วมกิจกรรมรำเซิ้งบั้งไฟ และนำขบวนแห่บั้งไฟ ซึ่งประกอบด้วย บั้งไฟ ขบวนฟ้อน นางรำ คณะกลองยาว หรือดนตรีประกอบ ขบวนแฟนซี ขบวนรณรงค์ต่างๆ ขบวนชุมชน บริษัท ห้างร้าน คณะบุคคลต่างๆ เข้าร่วมขบวนแห่ - ประเพณีวันเข้าพรรษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร และ แห่เทียนเข้าพรรษา - ประเพณีวันออกพรรษา ซึ่งตรงกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 เดือน 11 ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ แห่เทวดา รวมถึงบริวาร
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประเพณีสงกรานต์ชุมชนเทศบาลตำบลเลิงนกทา


ประเพณีบุญผะเหวด ชุมชนเลิงนกทา

ประเพณีวันเข้าพรรษา ชุมชนเทศบาลเลิงนกทา

ประเพณีวันออกพรรรษา ชุมชนเลิงนกทา
ประเพณีบวงสรวง "ปู่ตาฟ้าระงุม"


ประเพณีบุญบั้งไฟ ชุมชนเลิงนกทา